Over Ons

Hieronder is ons geloofsfundament te vinden. Vanuit dit fundament geven we het gemeenteleven vorm. Als je lid wil worden van de Brandaris, vragen we je dit geloofsfundament te onderschrijven.

1. Er is één eeuwige, volmaakte God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
2. Hij is de Schepper van hemel en aarde.
3. De Bijbel is het door Gods Heilige Geest geïnspireerde woord en heeft daarmee volledig gezag over de gelovige.
4. God heeft de mens – man en vrouw - volmaakt geschapen naar Zijn beeld. God houdt van ieder mens en wil in een hechte relatie met de mens leven. In deze relatie met God komt de mens tot ontplooiing en welzijn, en krijgt God de eer en liefde die Hem toekomt.
5. De mens heeft er echter voor gekozen om onafhankelijk van God te leven en zijn eigen weg te gaan. De Bijbel noemt dit  'zonde' (letterlijk: het doel missen). De mens leeft hierdoor uit zichzelf gescheiden van God en mist zijn bestemming. Alle onvolmaaktheid, onrecht, ziekte en verdriet is een gevolg van deze zonde.
6. God is rechtvaardig en heilig en kan om die reden de zonde van de mens niet ongestraft laten. God is tegelijk Liefde en verlangt ernaar de gebroken relatie met alle mensen te herstellen.
7. God heeft daarom Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gezonden. Jezus is volledig God en volledig mens tegelijk. Hij is aan het begin van onze jaartelling verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hoewel Hij volledig zonder zonde en rechtvaardig was, is Hij op aarde op Golgotha bij Jeruzalem vrijwillig de marteldood gestorven aan het kruis. Hij heeft dat gedaan uit liefde voor de mensen om de straf te dragen, die de mensen ten opzichte van God voor hun zonde verdienden. Jezus heeft de dood en de macht van de duivel overwonnen door op de derde dag weer op te staan.
8. Iedereen die gelooft, dat Jezus de Zoon van God is en op het kruis gestorven is om de straf voor zijn of haar zonden te dragen, ontvangt vergeving van zonden. Hij bekeert zich van zijn oude manier van leven en denken, en erkent dat Jezus voortaan de Heer van zijn leven is. De Bijbel noemt dit de wedergeboorte. De relatie met God wordt daarmee hersteld. God is zodoende volledig rechtvaardig (de zonde wordt bestraft) en tegelijk volledig liefde (Hij heeft in Zijn Zoon de straf zelf gedragen).
9. De Heilige Geest is eveneens God. Net als God de Vader en God de Zoon. Gezonden om ongelovigen besef van hun zonden te geven, hen te laten zien wat Jezus voor hen heeft gedaan, om in de gelovigen te wonen, hen te leiden, te onderwijzen en te troosten.
10. De wedergeboorte is nog maar het begin van een nieuw leven. God daagt de gelovigen uit om Hem dag in dag uit beter te leren kennen, Hem te volgen en te gehoorzamen. De Heilige Geest wil de gelovigen de kracht, de vrucht en de gaven geven, die nodig zijn om tot persoonlijk herstel en genezing te komen, om het evangelie van genade en de verlossing van de zonde als levende getuigen van Jezus uit te dragen en om barmhartigheid te doen en gerechtigheid te zoeken.
11. De Gemeente van Christus bestaat uit allen, die geloven in Jezus Christus. Jezus is het Hoofd van Zijn Gemeente, die Hij de opdracht heeft gegeven om van plaatselijk tot wereldwijd van Hem te getuigen. Elke gelovige heeft een plaats in de gemeente en heeft daar iets aan bij te dragen.
12. Aan het einde van de tijd zal Jezus terugkomen op aarde. Hij zal voorzien in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Een ieder zal dan worden geoordeeld/beoordeeld naar hoe hij of zij geleefd heeft. De gelovige zal, uitsluitend vanwege het sterven van Jezus, voor eeuwig bij Hem zijn en voor eeuwig voortleven bij God.