Over Ons

Hieronder geven we aan hoe we (in grote lijnen) omgaan met bepaalde thema’s.

Seksualiteit & Huwelijk
• God heeft het huwelijk gegeven als een onverbrekelijke band tussen man en vrouw, een monogame relatie voor het leven. Dit is Gods scheppingsorde en -plan voor de mens. Door het openbare huwelijk worden een man en een vrouw aan elkaar verbonden.
• Seksuele gemeenschap is door God bedoeld om uitsluitend binnen het huwelijk te worden beleefd. We willen onze gemeenteleden uitdagen en helpen om volgens deze heilzame normen van God te leven in een wereld, waar deze normen steeds meer worden verlaten. Dat alles in een sfeer van openheid en eerlijkheid, zonder veroordeling van elkaar en zonder 'schijnheiligheid'.
• Een stel dat plannen heeft om binnen een half jaar in de Brandaris te willen trouwen, geeft dat door aan een oudste. Die brengt hen in contact met een echtpaar, dat een aantal gesprekken met hen wil houden om een (Bijbelse) voorbereiding te geven op hun huwelijk.

Doop & Opdragen
• We geloven dat de Bijbelse doop een doop door onderdompeling is. Het volgt op het getuigenis van een gelovige, dat hij/zij wedergeboren is en Jezus van harte wil volgen. We willen pasgelovigen uitdagen om zich zo snel mogelijk na hun bekering te laten dopen. Minstens 2 maal per jaar houden we een doopdienst.
• We leggen de geloofsdoop niet aan gemeenteleden op. Binnen de gemeente staan alle functies en bedieningen ook open voor wie niet voor de geloofsdoop heeft gekozen.
• In onze gemeente dopen wij geen kinderen. We vinden het waardevol om jonge kinderen op te dragen, d.w.z. aan de Here God en de gemeente voor te stellen en voor het kind en de ouders te bidden.

Leiding & Structuur
• Leiders in de gemeente oefenen het door God gegeven gezag uit door te dienen en zelf het voorbeeld te geven. Zij zijn geroepen om de gelovigen te bemoedigen om heilig met de Heer te wandelen en zij willen de ontwikkeling en uitoefening van de gaven die God aan de gemeenteleden geeft, faciliteren. We hechten aan meerhoofdig leiderschap: een raad van oudsten en een aantal diakenen.
• Gehoorzaamheid en 'zich voegen' kan nooit door leiders worden afgedwongen. De een mag niet heersen over het geweten van de ander; als gelovige ben jij uiteindelijk alleen zelf aan God verantwoording schuldig.
• De oudsten zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de geestelijke koers, m.n. door prediking, herderschap en gebed. De voorzitter van de raad van oudsten rouleert in het algemeen per half jaar.
• De diverse activiteiten zijn verdeeld over een aantal zuilen (taakgebieden): dienstleiding (zangleiding, muziek), Woordbediening & toerusting (prediking, cursussen), zending & evangelisatie (missionair), groei & zorg (huiskringen, Plussers-kring, pastoraat, waaronder kinder- en jongerenpastoraat, diaconaat, ziekenbezoek en gebed), kinderwerk, jongerenwerk, beheer & logistiek, communicatie en financiën. Binnen elk zuil zijn teams actief onder leiding van een teamleider.
• Per zuil is er een diaken verantwoordelijk voor de visie, het beleid en de organisatie van de tot de betreffende zuil behorende taken.
• Man en vrouw zijn samen naar het beeld van God geschapen en staan volkomen gelijkwaardig in het leven. Alle functies en bedieningen staan open voor mannen en vrouwen (dus ook preken en diaken), met uitzondering van oudste, waarin alleen mannen dienen.
• Wij zijn aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL, vanuit Missie Nederland), die de betrouwbaarheid van leidinggevenden wil bevorderen en rechtdoen en hulp verlenen bij machtsmisbruik.
• De gedragsregels gelden voor leidinggevenden en pastorale medewerkers in de gemeente, incl. kringleiders, kinder- en jeugdwerkers.
• Een gemeentelid of deelnemer kan met een klacht over machtsmisbruik terecht bij het landelijke SGL-meldpunt, op werkdagen te bereiken van 9-17 u. via 0900-2020047 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.