VERTROUWENSPERSOON

Gert en Hilde ter Meulen zijn de vertrouwenspersoon in de Brandaris. 

Zij zijn als vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor gemeenteleden en gasten die geconfronteerd worden met gedrag dat niet in overeenstemming is met de interne gedragscodes, vermoedens hebben rondom manipulatie, machtsmisbruik, financieel en seksueel misbruik, dan wel hier vragen over hebben en niet terecht kunnen of durven bij oudsten, diakenen en/of teamleiders of zich bij hen onvoldoende gehoord voelen.

De vertrouwenspersoon is geen aanspreekpunt voor pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of bemiddeling en vervult niet de rol van arbiter.

De vertrouwenspersoon:

  • biedt een luisterend oor; 
  • helpt de situatie in kaart te brengen;
  • adviseert over eventuele vervolgstappen;
  • biedt, op verzoek van het gemeentelid, ondersteuning bij eventuele vervolgstappen;
  • blijft betrokken totdat het gemeentelid zich voldoende gesteund voelt, tenzij de vertrouwenspersoon van oordeel is dat verdere gesprekken of ondersteuning niet meer zinvol of gewenst zijn.

 

De vertrouwenspersoon staat het vrij advies in te winnen van of overleg te plegen met deskundigen van de SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt); (wijzijnsem.nl). Het is ook mogelijk om hier rechtstreeks vragen te stellen.


Mogelijke vervolgstappen:

De vertrouwenspersoon kan na een melding het gemeentelid adviseren over eventuele vervolgstappen en het gemeentelid daar desgevraagd bij ondersteunen. Dat vervolg kan onder meer bestaan uit één van de volgende stappen of een combinatie daarvan:

  • contact opnemen met de SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt) voor advies en ondersteuning (wijzijnsem.nl);
  • aan de orde stellen van de melding bij de oudsten, diakenen en/of teamleiders;
  • helpen zoeken van een instantie waar betrokkene hulpverlening of therapie kan aanvragen;
  • indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt);
  • doen van aangifte bij de politie.

 

Contact opnemen met Gert en Hilde ter Meulen kan via mail vertrouwenspersoon@debrandaris.nl of telefoon: 0104227049 of 0610373368.